Home History Administrator Personnel PSC Course Branch  
Facebook   Youtube   Twister   Rss
 
 
 
 
 
 
             วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย ชื่อภาษาอังกฤษว่า (PHONPHISAI COLLEGE OF TECHNOLOGY) ชื่อย่อว่า Techno Phonphisai
จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 ใบอนุญาตเลขที่ นค.6/2544 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2544 เป็นวิทยาลัยอาชีวะศึกษาแห่งแรกของอำเภอโพนพิสัยภารกิจการก่อตั้งในระยะแรกมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา จำนวน 41 คนและ คณะครู-อาจารย์ 5 คน ที่ถูกหลอกลวงจากทรชนทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอน และดำรงสภาพความเป็นวิทยาลัยไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายระยะยาว คือ มุ่งพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นวิทยาลัยอาชีวะศึกษาชั้นนำของชุมชน มีความมั่นคงและชื่อเสียงดีงามวิทยาลัยก่อตั้งโดยทุนทรัพย์ส่วนบุคคลของอาจารย์รัตนากร นิติกรกิตติพงษ์ โดยมีนายเรืองศักดิ์ นิติกรกิตติพงษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การศึกษาเอกชนในระยะแรกวิทยาลัย เปิดสอนในระดับ ปวช. สาขาวิชาคือ สาขาช่างยนต์และสาขาบัญชี ระดับ ปวส. เปิดเพียงสาขาเดียว คือสาขาบัญชี ต่อมาในปีการศึกษา 2548 วิทยาลัยได้เปิดสาขาเพิ่มรวมเป็น 5 สาขา คือ ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์, การบัญชีและคอมพิวเตอร์ มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 41 คนในปีแรก เป็น 400 คน บุคลากรเพิ่มจาก 5 คน เป็น 18 คน ในปีที่ 2 แห่งการก่อตั้ง มีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น 40 ห้องเรียน มีบุคลากร 45 คน มีนักศึกษา 1,479 คน มีอาคารโรงฝึกงาน,หอพักและอุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วนทุกสาขาวิชาในอนาคตวิทยาลัยจะพัฒนาทุกด้าน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายของวิทยาลัย โดยจะดำเนินการตามพันธกิจให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งนี้การพัฒนาต่างๆ จะสำเร็จได้ด้วยพลังแห่งความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับเป็นสำคัญ
 
 
 
             วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ที่ 17 บ้านโปร่งเย็น ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
โทร. 081-2952839 , 063-8725412, 063-8725912 , E-mail :ptech2010@hotmail.com , info@pct.ac.th บนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ด้านหน้าของวิทยาลัยติดถนนโพนพิสัย-เฝ้าไร่ อยู่ห่างจากเขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร การติดต่อสื่อสารใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเป็นหลัก
 
 
 
 
 
— พันธกิจที่ 1 สร้างนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีและวิชาการ
— พันธกิจที่ 2 เตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย 
— พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา 
— พันธกิจที่ 4 สร้างสิ่งแวดล้อมและบริการที่ดีแก่นักศึกษา 
— พันธกิจที่ 5 สร้างระบบวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ 
— พันธกิจที่ 6 สร้างความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร 
— พันธกิจที่ 7 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน สามารถรับใช้ชุมชนได้
 
 
 
 
เป็นรูปเรือสำเภาท่องสมุทรไปค้าขายต่างแดนไกล ล้อมด้วยเฟืองจักรประดับตกแต่งขอบนอกด้วยกลีบดอกไม้ จำนวน 15 กลีบ

— เรือสำเภา คือ สัญลักษณ์แทนสาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ หรือหมายถึงความมุ่งมั่น บากบั่น ไม่ย่อท้อ เต็มไปด้วยความหวังอันเรืองรอง
— เฟืองจักร คือ สัญลักษณ์แทนสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือหมายถึงพลังแห่งการขับเคลื่อนก้าวหน้า ต่อเนื่องและเป็นระบบ
— กลีบดอกไม้ 15 กลีบ คือ สัญลักษณ์ แทนด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
— หัวใจนักปราชญ์ 4 ประการ คือ สุ-จิ-ปุ-ลิ
— อิทธิบาท 4 ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
— สัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ ธรรมของคนได้รับการศึกษาอบรมมาดี เป็นสัตบุรุษ (รวมเป็น 15 ประการแทนด้วยกลีบดอกไม้ 15 กลีบดอก)
 
 
 
   
ชมพู-ฟ้าคราม คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน มุ่งมั่นทะยานสู่ความสำเร็จ
 
สีชมพู หมายถึง ความสดชื่นแจ่มใส อ่อนโยนนอบน้อมถ่อมตน เป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
 
สีฟ้าคราม หมายถึง ความกระจ่างแจ้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มุ่งทะยานสู่ความสำเร็จ
 
 
 
 
ต้นจันผา
 
 
 
 
 
Facebook   Youtube   Twister   Rss
 
  - Since on MAY 14 2013, เวลาในการประมวลผล: -1571614922.9976 วินาที.
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013-2015 WWW.PCT.AC.TH, วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย
  ผู้ดูแลระบบ: ฝ่ายสารสนเทศ, อีเมล์: tinnakon@pct.ac.th