Home History Administrator Personnel PSC Course Branch  
Facebook   Youtube   Twister   Rss
 
 
 
 
 
ลำดับที่ ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน
 
1 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 นายอนิวัตร บุญเสริฐ
2 โปรแกรมกราฟิกส์ นายอภิชาติ โสภา
3 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้ นายชัยกิจ วัชระอเนกกูล
4 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ นางสาวภัทรนันท์ กัญจนวิภาพร
5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต นางพัฒน์นรี ผาทอง
6 การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร นายพรอนันต์ ศรีสุพรรณ
7 งานส่งกำลังรถยนต์ นายสงกราณต์ รัตนผล
8 งานเครื่องยนต์ดีเซล นายสุระชัย นามเกียรติ
9 งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น นายวิทยา โยธากุล
10 กฎหมายธุรกิจ นางสาววะรา พันวิสู
11 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม นายบารมี เลิศศรี
12 การบัญชีต้นทุน นายไมตรี สุ่มมาตร
13 วัสดุช่างอุตสาหกรรม นายพิทักษ์ เหนือโพธิ์ทอง
14 บัญชีห้างหุ้นส่วน นางสาวปราณี สุ่มมาตร
15 งานจักรยานยนต์ นายศุภฤกษ์ ซิวเชียง
16 กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า นายสุริยะ เครือคำ
17 คณิตศาสตร์พื้นฐาน นายสันติ เพชรศิริ
18 งานเครื่องยนต์ นายธีระศักดิ์ ศิลาคม
19 ภาษาอังกฤษธุรกิจ นางสาวอัญชลี วิชาเกวียน
20 การดำรงชาติไทย นายวัชรชัย ไกรรัตน์
21 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ นายวีระยุทธ ศรีพงเพริด
22 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น นายวรเมธ โคตรชนะ
23 เพศวิถีศึกษา นางสาววิศัลยา นินธิสิงห์
24 พัลส์เทคนิค นายวีระวัฒน์ สัตนาโค
25 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นายเกียรติศักดิ์ แสนมงคล
 
 
 
 
 
 
Facebook   Youtube   Twister   Rss
 
  - Since on MAY 14 2013, เวลาในการประมวลผล: -1571620348.9977 วินาที.
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013-2015 WWW.PCT.AC.TH, วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย
  ผู้ดูแลระบบ: ฝ่ายสารสนเทศ, อีเมล์: tinnakon@pct.ac.th