Home History Administrator Personnel PSC Branch  
Facebook   Youtube   Twister  
 
 
 
 
   
 
 
 
         
 
อ.บารมี เลิศศรี
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญศึกษา
 
 
 
อ.พงศ์เทพ ขันวิเศษ
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.วัชรชัย ไกรรัตน์
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.สาวิกุล มะนาตย์
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
 
 
 
 
             
 
อ.สุรชัย นามเกียรติ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
 
 
 
อ.สงกราณต์ รัตนผล
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.วิทยา โยธาคุณ
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.อัครเดช มีเพียร
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.อาทิตย์ ตางจงราช
อาจารย์ประจำแผนก
 
   
 
อ.ภูชิต ผ่านใหญ่
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.ปกรณ์ศักดิ์ หารคุโน
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
 
     
 
อ.ชาญชัย วิชัด
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
 
 
อ.พรอนันต์ ศรีสุพรรณ
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.พนม ราตรี
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
 
 
       
 
อ.พงษ์ระวี รีชัยวิจิตรกุล
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
อ.อัครพงศ์ บุญ-หลง
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.ณัฐพล สีหาคุณ
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.ณัฐวุฒิ ปานอินทร์
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
 
 
         
 
อ.ชัยกิจ วัชระเอนกกูล
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
 
 
 
อ.วีรยุทธ ศรีพงเพริด
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.เปรื่องปรัชย์ มูลสาร
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.ยุทธนา มาตรา
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
 
           
อ.ประสงค์ ชำนาญบึงแก
หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
 
 
 
 
อ.ปราณี สุ่มมาตร
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.วะรา พันวิสู
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
อ.แววมณี คำบุดดา
อาจารย์ประจำแผนก
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
   
 
นางสาวกรรณิกา อ่อนแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
นายไวพจน์ พาพานต์
เจ้าหน้าที่นักการ
 
 
 
นางสุนีย์ สุรักษ์
เจ้าหน้าที่นักการ
 
 
 
นายคำตา เครือแสง
เจ้าหน้าที่นักการ
 
 
 
 
 
   
 
นายคนอง อินทปุรณ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Facebook   Youtube   Twister  
 
  - Since on September 06 2023, เวลาในการประมวลผล: -1701856462.9987 วินาที.
สงวนลิขสิทธิ์ © 2023-2024 WWW.PCT.AC.TH, วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย
  ผู้ดูแลระบบ: ฝ่ายสารสนเทศ, อีเมล์: chaiyakit@pct.ac.th